Algemene voorwaarden

Huisregels en bejegening

Om een goede sfeer te creëren en we rekening met elkaar hebben te houden, heeft Ik en Zorg huisregels en omgangsregels opgesteld. Een ieder die in het gezinshuis komt wonen, ontvangt deze regels. Ook zijn ze te vinden in de map voor de begeleiding. Jaarlijks worden de huisregels/omgangsregels geëvalueerd in een bewonersvergadering. In het (zorg)ondersteuningsplan worden persoonlijke afspraken met de bewoner gemaakt. Deze persoonlijke afspraken hebben altijd voorrang op de gezamenlijke huisregels. Bij het niet naleven van de huisregels kan er een sanctie volgen. In het zwaarste geval een officiële waarschuwing en/of aantekening in het (zorg)ondersteuningsplan van de bewoner.

Privacy

Ik en Zorg heeft een toestemmingsformulier opgesteld, waarin de bewoner toestemming aan de begeleiding geeft, om persoonsgegevens in het (zorg)ondersteuningsplan op te vragen of te verstrekken. Ook wordt er toestemming gevraagd om informatie uit te wisselen naar derden o.a.;

  • Individuele zorgverleners.
  • Ziekenhuis / specialist.
  • Organisaties ( CIZ, CAK, UWV).
  • Ketenpartners ( dagbesteding / bewindvoering).

Daarbij wordt ook toestemming gevraagd aan de bewoner in verband met foto’s, filmpjes, facebook of website Ik en Zorg. ( het formulier kan ten aller tijden door de bewoner zelf worden aangepast).

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de directie / begeleiding. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd, samen tot een oplossing te komen. Mocht men er niet uitkomen dan kan de bewoner hulp inroepen van de Geschillencommissie Zorg. Wanneer je angst hebt om iets te bespreken met ons, kan je als bewoner ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Ik en Zorg (Carola Folkersma & Jacqueline van der Veen).

www.degeschillencommissiezorg.nl

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de zorgovereenkomst / huurovereenkomst tussen bewoner en Ik en Zorg. De declaratie gaat rechtstreeks naar ondertekening naar de SVB, bewindvoerder of anderen die de PGB (persoonsgebonden budget) van de bewoner behartigen. Indien de bewoner schulden heeft, dient deze al een bewindvoerder te hebben alvorens hij/zij bij Ik en Zorg komt wonen.

Ontbindende voorwaarden

Bij ernstig seksueel overschrijdend gedrag, ernstig agressiviteit, ernstig alcohol / drugs gebruik en geweld, of als derden in gevaar worden gebracht door toedoen van iemand anders, wordt de toegang tot Ik en Zorg per direct ontzegd en wordt de zorgovereenkomst / huurovereenkomst eenzijdig beëindigd. Bij het stelen van eigendom(men) van Ik en Zorg of andere bewoner(s) wordt er een melding/aangifte gedaan en kan er overwogen worden de desbetreffende persoon de toegang tot Ik en Zorg te ontzeggen. Na de ontzegging zal er altijd een uitvoerig gesprek over het gebeuren en de eventuele gevolgen plaatsvinden. In een dergelijke situatie kan Ik en Zorg een officiële waarschuwing geven. Bij 2 officiële waarschuwingen kan Ik en Zorg de zorgovereenkomst huurovereenkomst eenzijdig beëindigen.