Algemene voorwaarden

Ik en Zorg BV.

Gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Gevestigd aan de Oldenzijlsterweg 6.

9986XM Olenzijl.

KvK nummer 92301320.

 

Huisregels en bejegening.

Om een goede sfeer te creeeren, hebben we rekening met elkaar te houden. Daarom heeft Ik en Zorg huisregels en omgangsregels opgesteld. Een ieder die in het gezinshuis komt wonen, ontvangt deze regels. Ook zijn ze terug te vinden in de kwaliteitsmap Ik en Zorg. In de ondersteuningsplan kunnen persoonlijke afspraken met een bewoner worden gemaakt. Deze afspraken hebben altijd voorrang op de gezamenlijke huisregels. Bij het niet naleven van de huisregels kan er een sanctie volgens. In het zwaarste geval een officieel waarschuwing en/of aantekening in het ondersteuningsplan van de bewoner.

 

Privacy.

Ik en Zorg heeft een toestemmingsformulier opgesteld, waarin de bewoner toestemming geeft aan de begeleiding om persoonsgegevens in het ondersteuningsplan op te vragen of te verstrekken aan derden. Dit kan zijn;

  • Individuele zorgverleners.
  • Ziekenhuis / specialist.
  • Organisaties ( CIZ, CAK, UWV).
  • Ketenpartners ( dagbesteding, bewindvoerder en/of mentor).

Daarbij wordt ook toestemming gevraagd aan de bewoner in verband met fotos, filmpjes, facebook of website Ik en Zorg. ( het toestemmingsformulier kan ten aller tijde door de bewoner worden aangepast).

 

Governancecode zorg.

Ik en Zorg werkt vanuit de Governancecode zorg, om zo aan te geven dat er wordt bijdragen aan het waarborgen van goede zorg.

Doel; Realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Maatschappelijk vertrouwen.

 

Klachtenregeling.

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de directie/begeleiding. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd, samen tot een oplossing te komen. Mocht men er niet uit komen dan kan de desbetreffende persoon hulp inroepen van de Geschillencommissie Zorg.

www.degeschillencommissiezorg.nl


Betalingsvoorwaarden.

De bewoner ontvangt een huurovereenkomst. Daarbij zal de bewoner de bijhorende documenten ontvangen zoals;

  • Algemene voorwaarden.
  • Algemene huurvoorwaarden.

De huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, de eerste dag van de betreffende maand te voldoen aan Ik en Zorg.

De huurovereenkomst eindigt mits de huur en/of zorgovereenkomst wordt ontbonden.


Zorgovereenkomst.

Ik en Zorg werkt vanuit PGB ( persoonsgebonden budget), het door het indicatieorgaan vastgestelde budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de persoon om zorg. naar eigen invulling mee te financieren. Bij zorgverlening op basis van PGB wordt maandelijks door Ik en Zorg gedeclareerd. De declaratie gaat rechtstreeks naar ondertekening naar de SVB, bewindvoerder en/of budgetbeheerder of derden die de PGB van de desbetreffende persoon beheren. Indien een persoon schulden heeft dient deze al een bewindvoerder en/of budgetbeheerder te hebben alvorens men bij Ik en Zorg komt wonen.

De zorgovereenkomst eindigt mits de zorgovereenkomst en/of huurovereenkomst wordt ontbonden.

 

Ontbindende voorwaarden.

Bij ernstig seksueel overschrijdend gedrag, agressiviteit, alcohol, drugs, geweld of als derden in gevaar worden gebracht door toedoen van een ander, wordt de toegang tot Ik en Zorg per direct ontzegd. Daarbij wordt ook per direct de zorgovereenkomst / huurovereenkomst eenzijdig beëindigd. Bij het stelen van ( eigendom(men) van Ik en Zorg of andere bewoner(s) wordt er melding/aangifte gedaan en kan er overwogen worden de desbetreffende persoon, de toegang tot Ik en Zorg te ontzeggen. Na de ontzegging zal er altijd een uitvoerig gesprek over het gebeuren en de eventuele gevolgen plaatvinden. In een dergelijke situatie kan Ik en Zorg een officiële waarschuwing geven. Bij twee officiële waarschuwingen kan Ik en Zorg, de zorgovereenkomst/huurovereenkomst eenzijdig beëindigen.

Bij Ik en Zorg kunt u de uitgebreide versie algemene voorwaarden inzien.