Kennismaken

laat uw gegevens achter en
wij nemen contact met u op!

Contact opnemen

Onze visie & doelstellingen

Wij als initiatiefnemers vinden het fijn en belangrijk om mensen
met hun eigen mogelijkheden, jong en oud een veilig thuis te kunnen bieden,
waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid centraal staat.

Dit willen wij creëren door met en voor elkaar te zorgen.
Lief en leed delen en vooral verbinding met elkaar maken.

Lees meer over:

Visie en doelstelling

Visie
Wij als initiatiefnemers vinden het fijn en belangrijk om mensen met hun eigen mogelijkheden, jong en oud een veilig thuis te kunnen bieden, waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid centraal staat. Dit willen wij creëren door met en voor elkaar te zorgen. Lief en leed delen en vooral verbinding met elkaar maken. Wij wonen zelf ook in het gezinshuis en kunnen daarom een omgeving realiseren, die kleinschalig wonen voor mensen met hun mogelijkheden mogelijk maakt. Wonen in een kleinschalig gezinshuis, geïntegreerd in het maatschappelijk gebeuren van een dorp, vinden van essentiële voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kleinschalig wonen biedt naar ons inziens ook optimale voorwaarde om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven.
Doordat de maatschappij verandert, heeft dit ook effect op de zorg. Door onze jarenlange ervaring als werknemers in de zorgsector komen we tot de conclusie dat kleinschalig wonen de toekomst is voor mensen met hun eigen mogelijkheden. Het leven in een groep en als individu zal dan ook een uitgangspunt zijn. Iedereen zijn kwaliteiten tot bloei laten komen ongeacht zijn of haar onmogelijkheden en mogelijkheden. Ik en Zorg werkt vanuit de EIM methode (eigen initiatief model).

Doelstelling
Ik en Zorg heeft een kleinschalig gezinshuis opgezet in het dorp Oldenzijl. Het gezinshuis is voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Mensen met een wel/niet aangeboren hersenletsel of ouderen/jongeren die tijdelijk hulp of woonruimte nodig hebben. In het gezinshuis zijn acht zorgappartementen gerealiseerd, met daarbij een logeerruimte. Op basis van een individueel traject biedt het gezinshuis 24 uurs begeleiding, kamertraining, ambulante woonbegeleiding, logeeropvang en dagbesteding aan. In het gezinshuis mag en kan eenieder zichzelf zijn. Zo helpt eenieder in de dagelijkse dingen waar hij/zij kan. Ons motto is dan ook de lamme helpt de blinde.

Vanuit het huis wordt overdag 5 dagen per week dagbesteding gegeven. Dit kan zijn; begeleiding groep, werkbegeleiding en of sociale activering. Ook zal er veel ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij wordt er ook gekeken naar de zorgbehoefte van eenieder, zodat dit kan leiden tot ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap.

Onze regelgeving

Klachtenregeling Ik en Zorg

De WKKGZ (wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.

Wanneer je een klacht uit, ben je misschien bang dat dit je niet in dank wordt afgenomen.

Blijft een begeleider wel even aardig? Kun je de volgende dag wel op hem/haar rekenen?

Deze vragen maken soms dat je niets met je klacht doet.

Ik en Zorg wil juist dat als er klachten zijn dat deze op een goede manier worden behandeld. Klachten hebben is dus niet ruzie zoeken. Je kunt bij ons zeggen dat je iets niet leuk vindt.

Heb je een klacht of ben je ontevreden over iets, dan kan je dit altijd voorleggen aan de begeleiding van Ik en Zorg. Mocht je toch om een of andere reden er niet uitkomen, dan kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Hoe werkt de Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling.

Ik en Zorg probeert zo goed mogelijk voor jou te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt dit dan aan ons laten weten.

Je vraag of klacht kun je voorleggen aan de onafhankelijke klachtenloket Zorg. Een medewerker van het klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen of je in contact te brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen jou en Ik en Zorg, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Het klachtenloket Zorg is gemakkelijk te bereiken op nummer;

Telefoon 0703105392 van maandag t/m vrijdag te bereiken van 09.00 t/m 17.00 uur.

Je kan ook een mail sturen naar;

info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kun je ook hier kijken.

 

De geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke geschillencommissie Zorg algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat zowel Ik en

Zorg als jij zelf, aan de uitspraak moet houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kan in gaan. Voor meer informatie hierover kun je hier kijken: www.degeschillencommissiezorg.nl

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik & Zorg werkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Wat is de meldcode?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen de professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

 

Meldcode bij Ik & Zorg.

We gebruiken de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als er vermoedens zijn van;

  • Huiselijk geweld
    • Geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke – en/of familiekring van het slachtoffer. Degene die het geweld pleegt kan een (ex)partner, gezinslid, familielid of vriend, vriendin zijn.
  • Kindermishandeling.
    • Elke vorm van mishandeling ( zowel psychisch als lichamelijk) die voor een minderjarige bedreigend of gewelddadig is.

Aanwezig;

  • Basisdocument.
  • Afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Sociale kaart.

 

Calamiteitenmelding

Ik en Zorg meld iedere calamiteit die zich heeft voorgedaan.

Melden calamiteit WMO

Meldingen van calamiteiten kunnen telefonisch via 0503674325 (tijdens kantooruren) of via een meldingsformulier calamiteiten WMO worden gedaan.

Melden calamiteit WLZ
Calamiteiten WLZ dienen gemeld te worden bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De melding wordt gedaan via een digitaal formulier.
(Zie ook brochure zorgaanbieders: 'calamiteiten WKKGZ melden aan IGJ')

Melden calamiteit beschermd wonen WMO
Voor meldingen van calamiteiten binnen beschermd wonen, zal er contact worden gezocht met de toezichthouders van de centrumgemeente Groningen.

Protocol 'melden van calamiteiten' is aanwezig bij Ik en Zorg.