Ons Privacybeleid

Gezinshuis Ik en Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We zullen helder en transparant uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy, zeker omdat wij in het kader van ons werk soms gevoelige informatie moeten vastleggen.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

● persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document. .
● de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
● vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de gegevens gewaarborgd is.
● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Data – uitwisseling binnen de EU.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van cliënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en).
– administratieve doeleinden.
– het uitvoering geven aan het ondersteuningsplan / zorgovereenkomst. De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is de zorgovereenkomst / huurovereenkomst tussen cliënt / wettelijk vertegenwoordiger en Ik en Zorg.

De volgende persoonsgegevens zullen vragen en vastleggen;
– Cliëntgegevens.
– Adres.
– Paspoort.
– Tags.
– Contactgegevens.
– Contactpersonen.
– Voorgeschiedenis.
– ZRM matrix.
– Medisch.
– Risico inventarisatie.

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan en daarna minimaal 15 jaar.

Bewaartermijn.
Gezinshuis Ik en Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging.
Er zijn passende en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.
– Alle personen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een wachtwoordbeleid op onze systemen. Afhankelijk van de functie zijn bepaalde onderdelen al dan niet zichtbaar.
– Er worden regelmatig backups gemaakt.

Verstrekking aan derden.
Wij kunnen informatie aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een
gedragsdeskundige die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken en derhalve toegang nodig heeft tot uw gegevens voor het uitoefenen van zijn/haar functie.

We zullen informatie niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht cq toegestaan is. Een voorbeeld hiervan kan zijn is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij hier schriftelijk toestemming voor
hebben gekregen van betrokkene(n).

Gegevens Rechten
Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kan betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ( of een deel hiervan). Ook bestaat het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan betrokkene of in opdracht van hem/haar direct aan een andere partij. In dit soort gevallen kan er gevraagd worden naar legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als ons in het verleden toestemming is geven om persoonsgegevens te verwerken, dan
bestaat altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten & vragen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend . U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!